DEPUNEREA ACTELOR PENTRU BURSE SOCIALE ȘI A BURSELOR DE PERFORMANȚĂ Semestrul II  –  2017-2018

Se face ÎN PERIOADA

14 martie 2018  – 20 martie 2018

NOTĂ: DEPUNEREA ACTELOR se face LA SECRETARIAT  ÎN TIMPUL PROGRAMULUI cu publicul, AFIŞAT

Dosarul pentru acordarea bursei sociale trebuie să conţină următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:

 1. Cerere – tip;
 2. Adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 3. Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte sau de ambii, la care se adaugă taloanele de pensie de urmaş;
 4. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 5. Adeverinţă cu venitul net realizat, de la fiecare membru de familie (pe lunile decembrie 2017, ianuarie şi februarie 2018). În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie notarială pe proprie răspundere în acest sens, însoţită de documente justificative (anchetă socială);
 6. Adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social (pe lunile decembrie 2017, ianuarie şi februarie 2018);
 7. Declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate, sau că părinţii studentului nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate;
 8. Taloanele de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari (pe lunile decembrie 2017, ianuarie şi februarie 2018);
 9. Adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
 10. Adeverinţă de la Primărie că au/nu au venituri din activităţi agricole, pentru toţi membrii familiei inclusiv student;
 11. Adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.
 12. Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale şi de veniturile persoanelor pe care le au în grijă, precum copii, soţie etc.

 Salariul minim brut pe ţară este 1900 lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2018 (venitul net 1163 lei).

 *********************************************************************************************************************************

METODOLOGIA ACORDĂRII BURSELOR SOCIALE

Beneficiarii burselor sociale sunt:

a) Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv cei pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b) studenţii bolnavi de:

 • B.C. – care se află în evidenţa unităților medicale;
 • diabet;
 • boală malignă;
 • sindrom de malabsorbţie grav;
 • insuficienţă renală cronică;
 • astm bronşic;
 • epilepsie;
 • cardiopatie congenitală;
 • hepatită cronică;
 • glaucom;
 • miopie gravă;
 • boală imunologică;
 • boli rare;
 • tulburări din spectrul autist;
 • boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.);â
 • surditate;
 • fibroză chistică;
 • spondiloză anchilozantă sau reumatism articular acut;
 • infecţie cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA;
 • handicap locomotor.

Certificat de la medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul.

Actele medicale se vizează la Cabinetul medical studenţesc.

c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Bursele de ajutor social se revizuiesc o dată la 6 luni. Fac excepţie bursele acordate studenţilor care se încadrează la categoriile a) şi b).

******************************************************************************************************************************************     

 Bursele de merit se atribuie astfel:

 1. a) pentru primele 6 luni din anul universitar, studenţilor eligibili pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în anul precedent;
 2. b) pentru ultimele 6 luni din anul universitar, studenţilor eligibili pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în sesiunea de iarnă. Pentru studenţii din anii terminali, bursele de merit se acordă până la data programată pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor, în prima sesiune.

 Bursele de performanţă se atribuie astfel:

 1. a) pentru primele 6 luni din anul universitar, studenţilor eligibili pe baza performanţelor obţinute în anul precedent;
 2. b) pentru ultimele 6 luni din anul universitar, studenţilor eligibili pe baza performanţelor obţinute în anul precedent şi în sesiunea de iarnă. Pentru studenţii din anii terminali, bursele de performanță se acordă până la data programată pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor, în prima sesiune.

 

Studenţii ciclului al II-lea de studii universitare (de master), indiferent de forma de finanţare, pot beneficia numai de burse de merit, media ponderată minimă de acordare fiind 9.00 (nouă).

Nu pot primi niciuna dintre bursele reglementate de prezenta metodologie cadrele didactice ale universităţii care au statut de student în universitate.

Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp.

Studenţii care beneficiază de bursă socială pot primi şi orice alt tip de bursă reglementată în prezenta metodologie.

Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al anilor de studii prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficiere de bursă.

Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează al doilea program de studii pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la programul de studii de la care urmează să beneficieze de bursă, dacă îndeplinesc criteriile corespunzătoare categoriei respective de bursă.

Plata burselor se face în contul personal de card, pentru toţi studenţii, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe durata activităţilor prevăzute în cadrul calendarului anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examene de licenţă de diplomă sau disertaţie) potrivit planului de învăţământ şi structurii anului universitar, cu excepţia vacanţelor.

Studenţii care beneficiază de bursă au obligaţia să depună actele necesare (copie carnet student, copie C.I., extras cont) pentru virarea pe card a burselor imediat după afişarea listelor nominale cu studenţii bursieri.

În cazul în care bursele nu au putut fi virate datorită nedepunerii extraselor de cont în termen (15 mai 2018), studenţii pierd dreptul de a mai ridica bursa respectivă. În consecinţă, cuantumul bursei se stornează de către Direcţia management financiar contabil.

Cuantumul fiecărui tip de bursă este următorul:

Performanţă - 1000 lei;

Merit  – 800 lei;

Socială – 600 lei.

Pentru mai multe detalii consultați documentele de afișate mai jos:

METODOLOGIA FIFT DE ACORDARE A BURSELOR 

METODOLOGIA UDJ DE ACORDARE A BURSELOR

CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR DE PERFORMANȚĂ

COMISIILE DE ACORDARE A BURSELOR